Arkivoni Ueb-faqe

Regjistroni Ueb faqen si referencë për përdorim të mëtutjeshëm
Për të kërkuar në arkivin e lajmeve, ju lutemi shënoni fjalën kyçe apo disa fjalë kyçe. Nëse dëshironi mund të kërkoni edhe duke e përdorur URL-në e lajmit. Për të arkivuar përmbajtje të re klikoni në Shto përmbajtje të re nga menyja.

Shënim: për momentin jeni duke kërkuar vetëm në përmbajtjet në gjuhën Shqipe. Për ndryshim të gjuhës, zgjedhni nga meny-ja më lartë.
Qëllimi kryesor i ueb-aplikacionit për arkivim të përmbajtjeve nga mediet është të mundësojë të bëhen “fotografi” (snapshot) të ueb-faqeve dhe ruajtjen e tyre në server të mbrojtur me vulën e kohës kur është bërë “fotografia. “Fotografia” e ueb-faqes duhet të mundësojë dokumentim të përmbajtjes së një ueb-faqeje të caktuar (me përmbajtjet multimediale në të), së bashku me pamjen e saj të plotë në momentim e dhënë kohor, në formë të tekstit (HTML) dhe të fotografisë, si dhe pamje të faqes në format grafik (JPG dhe/ose PNG).  more
  1. Makina e kohës është ueb-aplikacion për arkivim të përmbajtjeve nga mediet në R.M. Versioni në gjuhën shqipe i përdor vetëm të dhënat nga burimet në gjuhën shqipe.
  2. Për të kërkuar në arkivin e lajmeve, ju lutemi shënoni fjalën kyçe apo disa fjalë kyçe. P.sh: kërkimi me fjalën “qeveria” do t’i listojë të gjitha lajmet e arkivuara me fjalën kyçe “qeveria”, ose kërkimi me fjalët “qeveria ekonomia” do t’i listojë të gjitha lajmet që kanë kombinim të këtyre dy fjalëve kyçe.
  3. Për të arkivuar përmbajtje të re klikoni në “Arkivoni ueb-faqen” dhe pas paraqitjes së formularit shënoni adresën URL të lajmit që doni ta arkivoni.